pijl

Algemene voorwaarden

MDConsult

Gevestigd te Zaandam
Raadhuisstraat 35

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zaandam, ingeschreven onder nummer 37109758

1. ALGEMEEN

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Onder ‘de wederpartij/de opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, telegrafische, per telex, of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.


2. AANBIEDINGEN

1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn, zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.

2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten terzake van de aangeboden/getoonde en/of gedemonstreerde materialen/gegevens, in de meest ruime zin, blijven volledig voorbehouden.

3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.

4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.


3. OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderzijds) hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij hiertegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, evenals (mondelinge) afspraken en/of toezegging door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. Voor werkzaamheden, waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangedaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend ter onder beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

6. Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten - voor de juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.


4. PRIJZEN

1. Tenzij ander vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

2. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

- gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijs;

- gebaseerd op levering af ons bedrijf;

- exclusief installatie, inbedrijfstelling en/of demonstraties;

- exclusief de ontwikkeling van standaard/speciale software/programmatuurpakketten;

- exclusief BTW en andere belastingen, en/of heffingen;

- exclusief de kosten van verpakkingen, vervoer en verzekering;

- vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend

3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies, welke dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de goederen of diensten mede bepalen, een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden - zijn wij gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij in rekening te brengen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden.


5. ANNULERING EN ONTBINDING

5.1 Annulering door de wederpartij van de door haar geplaatste order kan alleen plaatsvinden met onze schriftelijke toestemming. Indien wij akkoord gaan met de annulering, is de wederpartij aan ons een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 20% van de koop- en/of aanneemsom (incl. BTW) die de wederpartij bij uitvoering van de order aan ons had moeten voldoen.

5.2 De wederpartij is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.


6. LEVERING VAN GOEDEREN EN LEVERTIJD

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten, waarna het risico van de goederen op de wederpartij overgaat. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven. Indien de netto factuurwaarde beneden een nader vooraf door ons bepaald bedrag blijft, zijn wij gerechtigd onze administratiekosten en/of behandelingskosten in rekening te brengen.

2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumentatie te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Onze administratie is in dit verband beslissend.

4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 19 van deze voorwaarden.

5. De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zin niet bindend. Voor overschrijving zijn wij niet aansprakelijk.

6. Overschrijding van de levertijd (anders dan bij uitvoering van werk, zie artikel 7) verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij kan na herhaalde levertijdsoverschrijding ons schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, tenzij wij in overmacht verkeren.

7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.


7. UITVOERING VAN WERK/(OP)LEVERING

1. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop wij de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zullen moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder de (op)levering zal plaatsvinden na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.

Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, zal plaatsvinden zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven, onverminderd het hierna bepaalde voor het geval dat wij door onmacht onze overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kunnen nakomen.

3. De in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijnen worden naar beste kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zij zijn niet bindend. Het gestelde in artikel 6.5 geldt hier onverkort. Tussentijdse beëindiging laat onze rechten inzake vergoeding van honoraria/kosten onverlet.

4. Ingeval van werk/levering in fasen geldt dat wij het werk van de volgende fase niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd deze te nemen.

5. Wanneer de wederpartij ons de, voor de (eind)controle- of testwerkzaamheden, benodigde gegevens niet (tijdig) ter hand heeft gesteld, wordt de wederpartij geacht ons werk te hebben goedgekeurd. Eventuele reclames worden dan niet meer behandeld.

6. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

a. na mededeling onzerzijds dat het werk gereed is en de wederpartij heeft het werk goedgekeurd.

b. na verloop van 8 dagen na order onder 6.a. bedoelde mededeling en de wederpartij heeft het werk niet gecontroleerd.

c. na (gedeeltelijk) ingebruikname, voor het in gebruik genomen deel.

De wederpartij kan zijn goedkeuring niet weigeren op grond van kleine gebreken/tekortkomingen, die door ons worden hersteld binnen 30 dagen na levering.


8. TRANSPORT/RISICO

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaalt, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

2. Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijk de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

3. Bij franco levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.


9. MEDEWERKING/GEBRUIKSRECHTEN/GEHEIMHOUDING

1. De wederpartij dient alle, door ons gewenste gegevens/informatie te verschaffen. De door de wederpartij verschafte en/of ter beschikking gestelde materialen, apparatuur informatiedrager (en de gegevens daarop) dienen aan de verlangde specificaties te voldoen. De te gebruiken (werk)ruimte dient te voldoen aan de eisen terzake van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, water en/of stroom aan- en afvoer e.d.

2. Terzake van de door ons ter beschikking gestelde (speciale/standaard) software/programmatuurpakketten geldt dat de wederpartij alleen een intern gebruiksrecht heeft en deze op geen enkele wij ze aan een derde kan/mag overdragen en/of ter inzage geven. Alle intellectuele eigendomsrechten worden volledig voorbehouden, zowel voor onze standaardprogrammatuur, als voor wat betreft speciaal voor de wederpartij ontwikkelde programmatuur. Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen, verkrijgt de wederpartij de (intellectuele) eigendomsrechten dienaangaande, tegen het dan vastgestelde tarief.

3. Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden, van alle over en weer verstrekte (bedrijfs)informatie.


10. WIJZIGINGEN

1. Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen/aanvullingen worden uitgevoerd en doorberekend krachtens het geldende tarief.

2. Eventueel minderwerk geeft ons recht op prijsaanpassing. De wederpartij is gehouden de in rekening gebrachte kosten en/of winstderving te vergoeden, met een minimum van 15% van het minderwerk.


11. DUUROVEREENKOMSTEN

1. Indien wij met de opdrachtgever een overeenkomst sluiten, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering voorziet, doch die voorziet in het door ons periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekomen periode, of bij gebreke van zodanige overeenkomst voor een jaar.

2. Een zodanige overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd verlengd zonder dat terzake enige formaliteit zal zijn vereist totdat de overeenkomst door een van beide partijen, met inachtneming van een uitdrukkelijk overeengekomen opzegtermijn, schriftelijk zal worden beëindigd.


12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING EN ONTBINDING VAN DUUROVEREENKOMSTEN

1. Iedere partij heeft het recht de bedoelde overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of (op)geleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd, indien de andere partij na deswege door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen en bij de ingebrekestelling gestelde redelijke termijn, nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

2. De ingebrekenstellende partij dient uiterlijk binnen 30 dagen na het einde van de termijn, die bij de ingebrekestelling werd gesteld, van zijn recht tot tussentijdse beëindiging terzake van de desbetreffend nalatigheid vervalt, doch onverminderd het recht van de ingebrekenstellende partij om de andere partij opnieuw in gebreke te stellen overeenkomstig het hiervoor bepaalde.

3. De tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen, na het tijdstip waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht zijn om de overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen die betrekking hebben op al verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand.


13. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan:

Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onoverzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

4. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.


14. AANSPRAKELIJKHEID

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Wij zijn terzake van wanprestatie slechts jegens de opdrachtgever aansprakelijk indien de opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van het recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

2. Onze aansprakelijkheid voor schade is in dat geval beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Wij zijn echter nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

4. De opdrachtgever houdt toezicht op zijn apparatuur en op de werkzaamheden die onze medewerkers aan of met zijn apparatuur verrichten, zodat wij voor daarbij aan de apparatuur toegebrachte of daardoor veroorzaakte schade niet aansprakelijk zijn. Wij zijn voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de opdrachtgever verstrekken van onjuiste of gebrekkige gegevens of materialen. Extra werkzaamheden en kosten die worden veroorzaakt door een dergelijk handelen of nalaten van de opdrachtgever mogen door ons, tegen bij ons geldende tarieven, aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Onze aansprakelijkheid terzake van door ons gegeven garanties is beperkt tot het opsporen en herstellen van gebreken, ontstaan door werkzaamheden verricht door ons. Elke aansprakelijkheid voor schade die door zodanige gebreken is veroorzaakt, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien wij onze verplichtingen uit hoofde van een door ons gegeven garantie niet nakomen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken, doordat een ander de werkzaamheden om de gebreken op te sporen en het herstellen moet verrichten.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en adviezen die door ons en onze medewerkers worden verstrekt voordat de overeenkomst met onze opdrachtgever tot stand komt.

7. De opdrachtgever vrijwaart ons en onze medewerkers voor aanspraken voor derden terzake van schade die wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door ons (op)geleverde wordt gemaakt.

8. Behoudens de dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde tot een maximum van € 5.000,00 jegens iedere wederpartij. Voor het overige vrijwaart de wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.


15. GARANTIE

1. Wij verbinden ons tot het met zorg verrichten van de ons gegeven opdracht, tenzij wij ons uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden dat onze werkzaamheden en/of leveringen een door de opdrachtgever beoogd resultaat teweeg zullen brengen.

2. De omstandigheid dat wijde opdrachtgever terzake mondelinge of schriftelijke adviezen hebben verstrekt, brengt niet met zich mede dat wij ons tot het teweegbrengen van een zodanig resultaat hebben verbonden.

3. Wij staan in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door ons geleverde goederen/gebruikte materialen en onze diensten, voor de door ons aangeven/overeengekomen termijn. Bij gebreke hiervan geldt een uiterste termijn van 3 maanden na (op)levering.

4. Eventuele reclames dienaangaande dienen binnen deze termijn ingediend te worden. De wederpartij heeft de bewijslast dat het gebrek is veroorzaakt door de ondeugdelijke uitvoering/kwaliteit van de door ons geleverde goederen/het uitgevoerde werk. Voor elders door ons ingekochte goederen is de door onze leverancier/fabrikant verstrekte garantie van toepassing. Wij voeren garantie volgens de garantieverplichtingen van onze leveranciers. Elke bijkomende dienst en/of inspanning onzerzijds zal worden doorberekend.

5. Iedere garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen en/of reparaties uitvoert of laat uitvoeren, dan wel indien het geleverde niet in overeenstemming met de voorschriften/bestemming gebruikt of toegepast wordt, of indien het geleverde op (enige andere) onoordeelkundige wijze wordt/is behandeld of onderhouden. Indien die door ons geconstateerd wordt, berust de bewijslast van het tegendeel bij de wederpartij.


16. REKLAMES

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de verzenddatum der facturen. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 14 dagen na constatering, terwijl dergelijke reclames uiterlijk 6 maanden na aflevering kunnen worden ingediend.

3. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

5. Het indienen van den reclame ontslaat de wederpartij nummer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.


17. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door ons geleverde, en zich nog bij/onder de wederpartij bevindende goederen, blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofden ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) ons eigendom.

2. Terzake van deze goederen verkrijgen wij tevens het (mede)eigendomsrecht, tot zekerheid van al onze openstaande vorderingen jegens de wederpartij, alsmede voor wat betreft de goederen waarop ons eigendomsrecht verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaaksvorming, of op andere wijze. Bij definitieve invoering van het N.B.W. wordt deze overdracht aangemerkt als bezitloos pandrecht op deze goederen, waartoe de wederpartij reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent, en wel voor de waarde der alsdan (nog) openstaande vorderingen.

3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 1.000,00 per dag dat hij hiermede in gebreke is/blijft, indien wij hierop uitdrukkelijk aanspraak maken.

5. Ingeval van doorverkoop door de wederpartij van (nog) niet, geheel of gedeeltelijk, betaalde goederen draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan, de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op diens koper (de tweede koper) aan ons over, welke overdracht dan als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt. De wederpartij is gehouden om ons de betreffende gegevens op eerste verlangen door te geven, opdat wij het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Het door de tweede koper aan ons betaalde wordt in mindering gebracht p het door de wederpartij totaal aan ons verschuldigde. De wederpartij is tevens gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken zoals in deze bepaling vermeld.


18. INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Behoudens het (specifiek) in deze voorwaarden gestelde blijven alle door ons verstrekte/vervaardigde gegevens, ongeacht de wijze waarop, door wie en waar deze zijn opgeslagen, in het kader van een aanbieding en/of de uitvoering van de overeenkomst ons volledig (intellectueel) eigendom.

2. Bij schending door de wederpartij van onze rechten dienaangaande verbeurt de wederpartij een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000,00 per overtreding indien wij hierop aanspraak maken. Dit laatste vindt plaats door een eenvoudige ingebrekestelling.


19. BETALING

1. Betaling dient netto contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk door ons bevestigd. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

3. In gevallen dat de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf in een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing en/of ingebrekestelling nodig is in zij n geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

4. Vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is, zonder dat het verschuldigde voldaan is zijn wij gerechtigd de overeenkomst ontbonden te verklaren zonder dat hiertoe ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zijn wij gerechtigd om de geleverde goederen terug te (doen) halen in overeenstemming met het hiervoor bepaalde onder “Eigendomsvoorbehoud’.


20. RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in artikel 18 en 19 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitenechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitenechtelijke incasso kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.


21. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van de eenvormige wet inzake de internationale koop van lichamelijke zaken (WET van 15 december 1971, S 780 en S781) en het Weense Koopverdrag (Convention of the International Sale of Goods).

2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is verbindend. Ingeval van strijdigheid met de wet van een of meer clausules van deze voorwaarden blijven de overige clausules van deze voorwaarden onverkort geldig.

3. Terzake van de uitleg van Internationale handelstermen zijn de ‘incoterms’ zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.


22. GESCHILLEN

1. Alle geschillen zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

2. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.